REGLEMENT WANDEL4DAAGSE

Hieronder treft u het reglement aan van de Wandel4daagse Sevenum (hierna te
noemen W4D):

 1. De W4D wordt georganiseerd door het Jongeren Gilde Sevenum en KnopenLopen (hierna te noemen organisatie).
 2. De W4D is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
 4. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
 5. De te lopen afstand en de te behalen medaille is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van de startkaart bij het startbureau.
 7. De medaille/herinnering wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen, die tenminste 3 wandeldagen, de laatste dag daarbij inbegrepen, de volledige afstand gelopen heeft .
 8. Deelnemers van de W4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.
 9. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.
 10. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.
 11. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaar, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.
 12. Na iedere wandeldag dient de individuele deelnemer en/of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen.
 13. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke.
 14. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.
 15. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de W4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 17. Met het inschrijven voor de W4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.