HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Hoofdstuk 1 – de stichting.

Artikel 1
De stichting is onafhankelijk: geen der handelingen van het bestuur, die de stichting afhankelijk stellen van enige andere stichting, vereniging en/of instelling heeft geldingskracht.

Artikel 2
Alle activiteiten van de stichting staan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel 3
In ruimten, ten diensten van de stichting, behoudt het bestuur zich het recht voor elke maatregel te treffen in het belang van de goede orde.

Hoofdstuk 2 - deelnemers.

Artikel 1
Deelnemers zijn die jeugdigen, die voldoen aan artikel 3a van de statuten en een financiële bijdrage leveren in die stichting, waarvan de hoogte jaarlijks vastgesteld wordt door het bestuur.

Artikel 2
De deelnemersbijdrage dient betaald te worden in 1 jaarlijks termijn zijnde voor 30 november.

Artikel 3
Men houdt op deelnemer te zijn door:
a) kennisgeving hiertoe aan het bestuur en/of leiding.
b) door overlijden.
c) door royement.

Artikel 4
De deelnemers der stichting genieten de volgende rechten:

Reductie op entreegelden, activiteiten van de stichting betreffende toegang tot de wekelijkse voor hen door de stichting georganiseerde activiteiten.

Hoofdstuk 3 - het bestuur.

Artikel 1
Het bestuur houdt tenminste tweemaal per jaar een gezamenlijke vergadering met de leidersraad.

Artikel 2
Het bestuur vergadert tenminste 6 maal per jaar en verder zoveel als zij dit nodig acht.

Artikel 3
Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor de leiding. De leiding is tijdens de bestuursvergadering toehoorder, ze nemen niet actief deel.

Artikel 4
De uitnodigingen en de agenda voor een bestuursvergadering moet tenminste 10 dagen van te voren bekend gemaakt worden bij het bestuur.

Hoofdstuk 4 - leidersvergaderingen.

Artikel 1
De voorzitter van de leiders vergaderingen wordt gekozen bij meerderheid van stemmen door het bestuur, met goedkeuring van de leidersraad.

Artikel 2
De leidersraad kan nieuwe leden voor het bestuur voordragen.

Artikel 3
Toegang tot de leiders vergaderingen hebben:
a) de jeugdleiding
b) de leiding
c) het bestuur
d) belangstellenden welke geen stemrecht hebben met toestemming van de vergadering

Artikel 4
De agenda wordt samengesteld door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

Artikel 5
Oproeping tot alle vergaderingen geschiedt minstens 10 dagen van te voren. De data worden aan het begin van het jaar vastgesteld.

Artikel 6
Moties kunnen schriftelijk ondertekend door 3 of meerder leiders/sters ter vergadering worden ingediend. De moties moeten door de voorzitter aan de vergadering ter kennisgeving worden gebracht.

Hoofdstuk 5 - leiding.

Artikel 1
Onder leiding verstaat de stichting die personen die door het bestuur aangewezen zijn om leiding te geven aan een groep jongeren.

a) Leiding zijn diegene die een introductiecursus hebben gevolgd en/of in het bezit zijn van een volmacht.
b) Assistent-leiding zijn zij die nog geen volmacht hebben. Zij dienen in de toekomst echter een introductiecursus te volgen.
c) Minder jarige assistent-leiding dienen schriftelijk toestemming van de ouders te hebben.

Artikel 2
Als leiding neemt men de volgende verplichtingen op zich.
a) men draagt de volle verantwoording voor de groep kinderen die men door het bestuur en team leiding toegewezen heeft gekregen.
b) voor 25 september dient hij of zij de definitieve samenstelling van zijn groep kenbaar gemaakt te hebben.
c) men draagt de zorg voor de accommodatie en het materiaal welke men door het bestuur toegewezen heeft gekregen.
d) men moet bereid zijn om met collega’s samen te werken, door samen oud papier op te halen, de blokhut te poetsen en een activiteit te organiseren.

Artikel 3
Bij  iedere  groep jeugd moet minimaal èèn leiding met volmacht aanwezig zijn. Per groep moeten minstens twee personen leiding aanwezig zijn, waarvan dus een persoon met volmacht.

Artikel 4
Gaat men met een groep op zomerkamp, dan moet de eindverantwoording in handen zijn van een meerderjarige welke in het bezit is van een erkend kamp/bivak-brevet of in voorkomende gevallen 1 persoon van tenminste 18 jaar die in het bezit is van een erkend kamp/bivak-brevet en een meerderjarige die de eindverantwoording heeft.

Artikel 5
Iedere leider of leidster dient kennis te hebben van het huishoudelijk reglement en de statuten.

Artikel 6
Leiding dient er zich van bewust te zijn dat ze een visitekaartje zijn voor de vereniging. Bij een activiteit van het JGS, tijdens een groepsavond en na de groepsavond in de blokhut mag de leiding geen drugs gebruiken en ook niet onder invloed van drugs zijn. Vrijwilligers die zich niet aan de regelgeving houden, kunnen niet langer bij de vereniging blijven.

Ook voor leden is deze afspraak van toepassing.

Hoofdstuk 6 - financiën.

Artikel 1
De financiën worden beheerd door de penningmeester of diens plaatsvervanger.

Artikel 2
Per jaar stelt de penningmeester een financieel overzicht op van de afgelopen periode en legt dit ter inzage over aan het bestuur en de leidersraad.

Artikel 3
De controle op de werkzaamheden van de penningmeester geschiedt 1 maal per jaar door een kascontrole commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van het bestuur, 1 van de leidersraad en een eventueel door het bestuur aan te wijzen onafhankelijke deskundige.

Hoofdstuk 7 - blokhut.

Artikel 1
Tijdens het schooljaar uitzonderlijk van de eerste en laatste week en de schoolvakanties is de blokhut voor de groepsavonden. Dus niet aan overige verhuur. In overleg met de leiding kan hiervan af geweken worden.

Artikel 2
Op de 1e leidersraad worden er 4 weekenden bekend gemaakt die vrij gehouden worden voor eigen proefkampen. Deze worden vrijgehouden tot en met 30 november.

Artikel 3
Overig gebruik van de blokhut in overleg met de beheerder.

Artikel 4
Bij een dubbele boeking gaat de eerste boeking voor, bij onduidelijkheid hierover neemt de verhuurder contact op met het bestuur. Het bestuur zoekt in overleg met betrokkenen naar een passende oplossing

Artikel 5
In de blokhut mag niet gerookt worden.

Artikel 6
Men dient op de hoogte te zijn van het calamiteitenplan